ZARZĄDZENIE Nr 10/2019

DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

z dnia 25 października 2019 roku

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.

 

 

 Na podstawie § 9 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 18 czerwca 2019 roku

zarządzam, co następuje:

 

§1

Wprowadza się regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowogródek Pomorski.

  

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2019

 z dnia 25 października 2019 r.

 Dyrektora Ośrodka

 Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim zwany dalej ,,Regulaminem” określa organizację, zakres działania oraz zadania Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanym dalej ,,Ośrodkiem”, zasady funkcjonowania Ośrodka, zakres działania Dyrektora Ośrodka oraz poszczególnych stanowisk pracy.
 2. Zadania określone w ust . 1 realizują pracownicy w ramach przypisanych im zakresów czynności.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Ośrodku – należy rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
 2. Dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
 3. Pracownikach – należy rozumieć pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
 4. Wójcie – należy rozumieć Wójta Gminy Nowogródek Pomorski.
 5. Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowogródek Pomorski.

 

§3

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb rodzin i osób zamieszkałych i czasowo przebywających na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które wykorzystując własne zasoby i możliwości nie są w stanie ich pokonać.
 2. Ośrodek zaspokaja niezbędne potrzeby życiowe osób, rodzin określone w ust. 1 w szczególności poprzez umożliwienie im życia w warunkach odpowiednich dla godności człowieka, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

 

§4

 1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Nowogródek Pomorski.
 2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Nowogródku Pomorskim, adres: ul. Szkolna 3, 74-304 Nowogródek Pomorski.
 3. Ośrodek działa na podstawie stosownych przepisów prawa, Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, niniejszego Regulaminu organizacyjnego oraz uchwał Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim, zarządzeń i aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy i Dyrektora.

 

§5

 1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor określając zakres kompetencji i uprawnień merytorycznych pracowników.
 2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik upoważniony przez Dyrektora Ośrodka.
 3. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Urząd Gminy Nowogródek Pomorski zgodnie z Uchwałą nr XXII/150/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r.

  

Rozdział III
Zakres działania i zadania Ośrodka

 

§6

 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Nowogródek Pomorski.
 2. Do zakresu działania Ośrodka należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na nim zadań, w zakresie :
 3. a) realizacji zadań własnych gminy wynikających z przepisów prawa,
 4. b) realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z przepisów prawa,
 5. c) innych związanych z pomocą społeczną wynikających z rozeznania potrzeb Gminy Nowogródek Pomorski.

 

§7

Do zadań Ośrodka w szczególności należy :

 1. Ośrodek zaspokaja niezbędne potrzeby życiowe osób, rodzin w szczególności poprzez umożliwienie im życia w warunkach odpowiednich godności człowieka, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.
 2. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych.
 3. Pracy socjalnej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 4. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 5. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 6. Realizowanie zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych.
 7. Rozwijanie nowych form pomocy społecznych i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Rozdział IV
Organizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

§8

Struktura organizacyjna Ośrodka :

 1. a. Dyrektor.
  b. Kierownik.
 2. Pracownicy Socjalni.
 3. Asystent rodziny.
 4. Opiekun.
 5. Aspirant pracy socjalnej.
 6. Placówka wsparcia dziennego:
  a) wychowawcy,
  b) psycholog.
 7. Dzienny Dom Pobytu „Senior+”:
  a) pielęgniarka lub ratownik medyczny
  b) instruktor terapii zajęciowej
  c) opiekun

§9

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej podlega bezpośrednio Wójtowi, pracownicy podlegają Dyrektorowi .

 

Rozdział V
Zasady funkcjonowania Ośrodka

 §10

 Pracownicy Ośrodka w wykonaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 §11

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 §12

1.Dyrektor Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka przy pomocy Kierownika.

 1. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta.
 2. Dyrektor zapewnia warunki sprawnej organizacji oraz praworządnego i efektownego funkcjonowania Ośrodka.
 3. Jednostka obsługująca Gminy Nowogródek Pomorski sprawuje bezpośredni nadzór nad właściwą realizacją budżetu Ośrodka.
 4. Dyrektor jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

 §13

 1.Poszczególni Pracownicy Ośrodka realizują zadania wynikające z przepisów prawa niniejszego regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.Pracownicy są zobowiązani do współdziałania w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§14

 Do zadań Dyrektora Ośrodka należy w szczególności :

 1. Kierowanie Ośrodkiem.
 2. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.
 3. Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka.
 4. Nadzór w sprawach z zakresu prawa pracy.
 5. Wykonywanie prawa zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Ośrodka.
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń Dobry start, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń „Za życiem” oraz stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z udzielonymi przez Wójta Gminy upoważnieniami oraz podejmowanie innych czynności związanych z zakresem działań Ośrodka.
 7. Wydawanie zarządzeń o charakterze ogólnym i szczegółowym regulujących wewnętrzną organizację Ośrodka.
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i rozeznanych potrzeb.
 9. Przygotowywanie dokumentów związanych z przyjęciem pracownika do pracy.
 10. Sporządzanie świadectw pracy.
 11. Prowadzenie akt osobowych pracownika.
 12. Opisywanie pod względem merytorycznym rachunków, faktur za szkolenia i badań profilaktycznych.
 13. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

 §15

Kierownik wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Dyrektora. Do kompetencji Kierownika należy:

 1. Koordynacja pracy sekcji świadczeń rodzinnych.
 2. Koordynowanie, współpraca i nadzór nad Placówką Wsparcia Dziennego.
 3. Prowadzenie kontroli w ramach realizowanych zadań.
 4. Dbanie o prawidłową realizację umów, porozumień i sprawozdań.
 5. Kierownik zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności lub w przypadku długotrwałej niemożności sprawowania przez niego funkcji i kieruje Ośrodkiem poprzez wykonywanie związanych z tym zadań i kompetencji.
 6. Czasowe zastępstwo Dyrektora obejmuje uprawnienia Kierownika wynikające z przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka oraz spraw dotyczących zmian w organizacji pracy Ośrodka za wyjątkiem nawiązywania umów o pracę i ich rozwiązywania.

 §16

Do zadań pracowników socjalnych należy w szczególności:

 1. Przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy.
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz ich aktualizacji u osób ubiegających się o przyznanie pomocy w terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych.
 4. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydawania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Prowadzenie dokumentacji rodzin korzystających z pomocy społecznej.
 6. Wprowadzanie wniosków, wywiadów środowiskowych oraz pozostałych danych do systemu komputerowego.
 7. Prowadzenie pracy socjalnej na rzecz podopiecznych.
 8. Współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania negatywnych zjawisk społecznych.

9 . Organizowanie i realizacja programów z pomocy społecznej, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych.

 1. Organizacja i prowadzenie działań aktywizujących osoby bezrobotne.
 2. Analiza sytuacji i potrzeb rodzin oraz ustalanie indywidualnych planów pomocy.
 3. Projektowanie działań socjalnych i ich realizacja.
 4. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej, kwartalnych, półrocznych i rocznych.
 5. Organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 6. Prowadzenie pozostałych spraw wynikających z zakresu obowiązków.

 §17

Do zadań pracownika do spraw świadczeń rodzinnych należy w szczególności:

 1. Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowych świadczeń „Za życiem” oraz świadczeń Dobry start, stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, Zachodniopomorskiej Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny.
 2. Opracowywanie decyzji oraz odpowiednich dokumentów w zakresie:
 3. a) świadczeń wskazanych w ust. 1 ,
 4. b) prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych .
 5. Bieżące wprowadzanie i aktualizacja w systemie informatycznym danych osobowych:
 6. a) osób ubiegających się, pobierających świadczenie wskazane w ust. 1 oraz członków ich rodzin,
 7. b) dłużników alimentacyjnych.
 8. Analiza i gromadzenie dokumentacji w sprawach świadczeń wskazanych w ust. 1 oraz dłużników alimentacyjnych .
 9. Bieżące informowanie Księgowego o konieczności zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób korzystających ze świadczeń udzielanych oraz konieczności stosownego ich wyrejestrowania w przypadku utraty uprawnień.
 10. Sporządzanie dokumentów związanych z wypłacaniem świadczeń tzn. list wypłat z uwzględnieniem formy odbioru.
 11. Systematyczna współpraca z właściwymi komornikami sądowymi.
 12. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 13. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.
 14. Prowadzenie pozostałych spraw wynikających z zakresu obowiązków.

 §18

 Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. Praca na rzecz zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 2. Prowadzenie treningów kompetencji w zakresie:
 3. a) edukacja i trening w zakresie gospodarowania budżetem domowym,
 4. b) edukacja i trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
 5. c) poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami,
 6. d) edukacja i trening w zakresie organizacji dnia.
 7. Poradnictwo i wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i innych związanych z funkcjonowaniem rodziny.
 8. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.
 10. Prowadzenie pozostałych spraw wynikających z zakresu obowiązków.

§19

Zadania Placówki Wsparcia Dziennego określone są w Regulaminie organizacyjnym Placówki.

 §20

Zadania Dziennego Domu Pobytu określone są w Regulaminie organizacyjnym DDP.

 

Rozdział VI
Zadania wspólne dla wszystkich pracowników Ośrodka

 

 §21

 Do wspólnych zadań pracowników Ośrodka należy :

 1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych w aktach prawnych będących podstawą działalności Ośrodka.
 2. Przygotowywanie projektów pism do zatwierdzenia i podpisania przez Dyrektora.
 3. Ochrona danych osobowych – przestrzeganie „RODO”.
 4. Właściwe przechowywanie akt spraw oraz usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.
 5. Bieżące zaznajamianie się z przepisami prawa.
 6. Przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
 7. Prowadzenie rejestrów spraw dotyczących danego stanowiska pracy.
 8. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

 

Rozdział VII
Działalność kontrolna w Ośrodku

 

 §22

 1. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.
 2. System kontroli wewnętrznej sprawowany przez Ośrodek obejmuje kontrolę wewnętrzną wszystkich stanowisk pracy w Ośrodku.
 3. Przedmiotem kontroli wewnętrznej jest prawidłowa realizacja zadań objętych zakresem poszczególnych stanowisk pracy pod kątem ich merytorycznej poprawności, celowości i zgodności z prawem.
 4. Kontrola wewnętrzna ma na celu ustalenie stanu faktycznego kontrolowanej działalności, rzetelne jej udokumentowanie oraz dokonanie oceny i sformułowanie stosownych wniosków.
 5. Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień wykonuje Dyrektor.
 6. Działalność kontrolną prowadzi się w formie kontroli planowanych i doraźnych.
 7. Ze względu na zakres przedmiotowy rozróżnia się kontrole:
 8. a) kompleksowe – obejmujące całokształt działalności Ośrodka,
 9. b) problemowe – oceniające realizację wybranych zagadnień,
 10. c) sprawdzające – oceniające wykonanie zadań, wynikających z uprzednio prowadzonych kontroli,
 11. d) okresowe – wynikające z planów kontroli,
 12. e) doraźne - przeprowadzana w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w działaniu doszło lub mogło dojść do naruszenia przepisów.
 13. Kontrole zewnętrzne odnotowywane są w książce kontroli.
 14. Pracownicy są zobowiązani do współpracy z organami kontroli zewnętrznej, podejmowania działań zapewniających wykonanie zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniach tych organów oraz przygotowywania projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

 

Rozdział VIII
Zasady podpisywania pism i decyzji

 §23

 1. Kierownik Ośrodka podpisuje pisma dotyczące prowadzonych postępowań oraz decyzje administracyjne na podstawie upoważnień Wójta.
 2. Dyrektor Ośrodka może upoważnić pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostałych w zakresie działalności stanowisk pracy.

 

 

Rozdział IX
Zasady obiegu korespondencji w Ośrodku

 §24

 1. Korespondencję wpływającą do Ośrodka przekazuje się do wglądu Dyrektora w celu zapoznania się i jest rejestrowana w Dzienniku korespondencyjnym.
 2. Korespondencję przekazuje się do dalszego załatwienia pracownikom Ośrodka.

 

Rozdział IX
Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka

 

 §25

 Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz kodeks pracy.

 §26

 1. Pracownikowi Ośrodka przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych .
 2. Pracownikom Ośrodka, którzy wzorowo i sumiennie wykonują swoje obowiązki mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia określone w Regulaminie wynagradzania pracowników Ośrodka.

 §27

W stosunku do pracowników naruszających porządek i dyscyplinę pracy stosowane są kary przewidziane w Kodeksie Pracy.

 

Rozdział X
Tryb Pracy Ośrodka

 §28

 1. Czas pracy pracowników Ośrodka wynosi 40 godzin tygodniowo.
 2. Ośrodek jest czynny w następujących dniach
 3. a) w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:00,
 4. b) w dniach od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
 5. c) w piątki w godzinach od 7:30 do 15:00.
 6. Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonych dniach i godzinach ogłaszanych do publicznej wiadomości.
 7. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie miesięczne ustalone zgodnie zobowiązującymi przepisami.
 8. Codziennie przed rozpoczęciem pracy pracownik jest zobowiązany podpisać listę obecności.
 9. Wyjazdy i wyjścia służbowe muszą być dokumentowane delegacjami oraz zapisami w książce wyjść znajdującej się w Ośrodku .
 10. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela Dyrektor, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
 11. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 8, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.
 12. Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy.
 13. Każdy pracownik na czas nieobecności w pracy powinien mieć wyznaczonego zastępcę zorientowanego w zagadnieniach i dokumentacji.
 14. Po zmianach personalnych obowiązuje protokolarne przekazanie dokumentacji wynikający z zakresów czynności.

 

§29

 1. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność Ośrodka bez zgody Dyrektora.
 2. Przebywanie pracowników w pomieszczeniach Ośrodka poza godzinami pracy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 3. Przebywanie na terenie Ośrodka w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.
 4. Na teren Ośrodka nie wolno wnosić alkoholu i środków odurzających.
 5. Pracownik będący w stanie po spożyciu alkoholu nie może być dopuszczony do wykonywania pracy.
 6. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w Ośrodku z wyjątkiem palarni lub miejsc wydzielonych do palenia odpowiednio oznakowanych i wyposażonych.
 7. Wyjazdy służbowe pracowników są ewidencjonowane w książce wyjazdów służbowych.
 8. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest poinformować pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym terminie jej trwania.

 

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

 

§30

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określają zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy.
 2. Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do zapoznania nowo przyjętych pracowników przed przystąpieniem do pracy z:
 3. a) Statutem Ośrodka ,
 4. b) Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka ,
 5. c) Przepisami ,,RODO”.

  

§31

 1. Spory kompetencyjne między pracownikami rozstrzyga Dyrektor.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczącym funkcjonowania Ośrodka mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustaw których zadania są realizowane w Ośrodku.

 

§32

Nowe stanowiska pracy związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka tworzy Dyrektor w ramach posiadanych środków w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

 

§33

Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje Dyrektor Ośrodka w trybie właściwym dla jego przyjęcia.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu organizacyjnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogródku Pomorskim

 

Schemat struktury organizacyjnej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin Organizacyjny docx 48.68 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 31 styczeń 2020 11:48 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 styczeń 2020 12:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 styczeń 2020 12:14 Piotr Uberman